Pakkauksella on ratkaiseva rooli tuotteen menestyksen kannalta. Kaupassa pakkaus on usein ainoa media, joka tuotteen myy. Pakkaussuunnittelun päämäärä on edistää asiakkaan liiketoimintaa. Myyvä pakkaus on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin tuotteen kasvaneena arvona.

Älykäs pakkaussuunnittelu
nostaa investoinnin tuottoa
(ROI).

Pakkauksen suunnitteluprosessi nojaa yrityksen strategiaan

Oikein laadittu liiketoiminnan strategia ja sen pohjalta luotu pakkauskonsepti ovat avainasemassa tuotteen menestyksen kannalta. Valitun strategian tulee näkyä niin pakkauksissa, kuin kaikessa muussakin yrityksen designissa ja viestinnässä. Kokonaisvaltaisen brändistrategian ottaminen fokukseen on tärkeää kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja sitä kautta menestyksen luomiseksi. Jokainen asiakaskohtaaminen brändin ympärillä rakentaa asiakkaan mielikuvaa tuotteesta ja brändistä.

Pelkkä kokemus tuotteesta ei ole koko
totuus, jokainen somepäivitys,
asiakaspalvelukokemus, valokuva,
tuoksu tai materiaali jättävät jälkensä.

Brändi on paljon laajempi
kokonaisuus, kuin pelkkä
operatiivinen markkinointi
tai pakkauksen ulkoasu.”

Pakkaus on iso osa brändin tarinaa

Pakkauksen identiteetti rakentuu strategian mukaan toteutetun tarinan avulla. Tarinalla vahvistetaan kuluttajan odotuksia brändistä. Kuluttajat arvostavat tuotteita, jotka ovat aitoja ja rehellisiä. Ihmiset ostavat tuotteita, joihin he luottavat. Juuria ja muistoja halutaan vaalia – omia ja brändien luomia. Ihmiset ilmaisevat itseään valintojensa kautta. Myös sosiaalinen media on syytä valjastaa tähän tarkoitukseen.

”Sosiaalinen media on tärkeä ilmaisun kanava, sitä kannattaa hyödyntää myös pakkauksissa.

Ostotilanteessa pakkauksen tärkein ominaisuus on tehdä tuote ymmärretyksi

Kuluttaja käyttää päivittäistavarakaupassa yhden tuotteen valitsemiseen keskimäärin muutaman sekunnin. Jos tuote ei tule siinä ajassa ymmärretyksi, se jää hyllyyn. On tärkeää huolehtia siitä, että tuotepakkaus viestii oikeita asioita.

Jos ihminen ei ymmärrä mitä pakkauksessa myydään, se on varma oston este.

Oikeat pakkaus­ratkaisut nostavat tuotteen arvoa

Pakkauksen täytyy sitouttaa kuluttaja tuotteeseen. Kuluttajista 85 prosenttia ostaa sen tuotteen, johon tarttuu kaupassa ensimmäisenä. Brändilupaukset on lunastettava koko tuotteen elinkaaren ajan. Muun muassa pakkauksen käytettävyyden ja tuotesisällön tulee vastata odotuksia, jotta kuluttaja tarttuu samaan tuotteeseen seuraavallakin ostokerralla.

Oikeilla pakkausratkaisuilla saadaan tuotteesta paras hinta.

Vastuullisuus on uusi premium

Pakkauksen ulkoasun ideointi on vain pieni osa pakkaussuunnittelua. Pakkaukset ovat nykymaailmassa suurennuslasin alla. Yhä ekologisemmat pakkausratkaisut ovat globaali tavoite. Jokainen pakkausratkaisun osa tulee ratkaista eettisesti ja ekologisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Oikea pakkausratkaisu vähentää hävikkiä logistiikkaketjun kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi ruokahävikin minimoiminen on oleellinen osa hyvää pakkausratkaisua ja ekologisuuden megatrendiä.

Pakkaussuunnittelua ei kannata tehdä ottamatta globaaleja megatrendejä huomioon.

Myyntikanavien mahdollisuudet

Pakkausta suunniteltaessa on otettava alusta lähtien huomioon myyntikanavat. Onko kyseessä vientituote? Myydäänkö tuotetta etupäässä verkkokaupassa? Päivittäistavarakaupan toimijoilla on kullakin omat tarkat pakkauksille asetetut reunaehtonsa. Pakkausten täytyy säilyä ehjänä läpi logistiikan. Verkkokauppa kasvaa hurjaa vauhtia. Tämä uusi megatrendi asettaa pakkaamiselle ihan uusia tavoitteita.

Tarkastellaan tuotteen
myyntikanavat ja tehdään
suunnitelmat sen mukaan.

Teknologian yhdistäminen pakkauksiin

Pakkaaminen elää parhaillaan isoa murrosta. Teollisuus kehittelee pakkauksiin koko ajan uusia mahdollisuuksia. Lisätty todellisuus – AR pakkauksissa, jäljitettävyys, alkuperä ja vaikkapa räätälöidyt piensarjat ovat pakkausteknologian kehittämiä brändäyksen mahdollisuuksia.

DesignCompany tekee jatkuvaa
tuotekehitystä ja implementoi
uusien teknologioiden mahdollistamia
komponentteja suunnittelemiinsa
pakkauksiin.

Kuluttajatutkimus kertoo uuden tuotteen ja pakkauksen tulevasta menestyksestä

Kuluttajaymmärrys on päivittäistavarakaupan alalla toimivan yrityksen strategian ytimessä. Kuluttajatutkimus auttaa ymmärtämään kuluttajien aitoja tarpeita. Tutkimuksella voidaan todentaa, nostaako uusi pakkaus tuotteen arvoa ja millainen tuotemielikuva pakkauksesta syntyy. Oleellista on kartoittaa myös, erottuuko pakkaus hyllyssä kilpailijoistaan. Kuluttajatutkimuksista saatujen hyvien tulosten avulla omaa tuotetta on helpompi myydä myös keskusliikkeille.

Pakkaustutkimus auttaa todentamaan tuotteen potentiaalin ennen lanseerausta.

Oliko artikkeli kiinnostava?